Uw rechten als betrokkene bij de gegevensverwerking

Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die u als natuurlijke persoon (hierna "betrokkene") identificeren of identificeerbaar maken, zoals naam, adres, e-mailadres of ook gebruikersgedrag) wij tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen en hoe deze worden gebruikt. De betrokkenen zijn de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze onlinediensten.

Rechten van de betrokkene
Op grond van artikel 15 van de GDPR heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, met inbegrip van de ontvangers en de geplande opslagperiode. Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking, alsmede bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21 DSGVO).

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist, maar wij nog steeds wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zal de toegang tot uw gegevens worden beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt in geval van bezwaar. U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen voor zover de technische mogelijkheden voor de ontvanger en voor ons beschikbaar zijn.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar als contactpersoon voor uw gegevensbeschermingsrechten op datenschutz@teckentrup.biz.


Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslagen voor onze gegevensverwerking zijn de volgende in overeenstemming met Art. 13 DSGVO:

 • Art. 6 lid 1 zin 1 a) DSGVO voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
 • Art. 6 par. 1 p. 1 b) DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene alsmede voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
 • Art. 6 (1) c) GDPR voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn krachtens een toepasselijke wet van de EU of krachtens een toepasselijke wet van een land waar de GDPR geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
 • artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Legitieme belangen zijn met name ons zakelijk belang om onze website te kunnen aanbieden, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen wettelijke aanspraken en de naleving van andere wettelijke bepalingen.

Daartoe maken wij gebruik van dienstverlenende bedrijven die zich in het kader van de dienstverlening afzonderlijk verbinden tot geheimhouding en gegevensbescherming. Gegevens wordn alleen aan overheidsinstanties doorgegeven in geval van dwingende wettelijke bepalingen.

Herroepingsrecht
De toestemming kan door u met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7 DSGVO.

Doel van de verwerking
Algemeen : Voorstelling van het bedrijf, verlenen van diensten en/of verkoop van producten, alsmede communicatie via internet. Het doel van de gegevensverwerking op deze website is het verstrekken van informatie over producten en diensten van ons bedrijf en, indien nodig, het verwerken van aanvragen met de mogelijkheid voor gebruikers om gericht contact op te nemen met de contactpersonen binnen het bedrijf.

Gegevensbeveiliging/encryptie
Deze site gebruikt SSL of TLS encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

Hier vindt u de informatie over de gegevensverwerking op onze website

1. Algemeen

Voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, gebruiken wij deze om uw vragen te beantwoorden, u te adviseren en de met u gesloten overeenkomsten af te wikkelen, alsmede voor de technische administratie. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op andere wijze overgedragen indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of voor de facturering, of indien u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst (zie recht op herroeping).
De rechtsgrondslag voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van de gegevens is art. 6 lid 1 p. 1 b) DSGVO in het kader van de contractuele verwerking.
Deze gegevens worden gewist na het verstrijken van de toepasselijke wettelijke bewaarplicht. Indien wij niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplichten, worden de gegevens gewist wanneer het doel ophoudt van toepassing te zijn. U hebt het recht op informatie en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Meer informatie vindt u onder "Rechten van de betrokkene" en "Herroepingsrecht".

 

2. Verzamelen van servergegevens

Doel van de verwerking
Wanneer u onze site bezoekt, worden automatisch verschillende serverstatistieken opgeslagen, die uw browser doorgeeft aan de server van onze provider: Zo worden onder meer het IP-adres van uw apparaat, de datum en het tijdstip van toegang, de naam en de URL van de bestanden waartoe toegang is verkregen, de website van waaruit toegang is verkregen of van waaruit u naar onze site bent doorverwezen (referrer URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat, alsmede de naam van uw provider geregistreerd.
Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt met het oog op een vlotte totstandbrenging van de verbinding en de veiligheid van het systeem. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd. De opgebouwde verbindingsgegevens worden automatisch gewist; meestal na maximaal 14 dagen. In geval van misbruik van de website worden loggegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is, bewaard totdat het incident is opgehelderd. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en § 25 lid 2 TTDSG (in dit geval echter alleen gegevens zoals browser- of headerinformatie die onvermijdelijk of als gevolg van (browser)instellingen van het eindapparaat bij het oproepen van onze website wordt doorgegeven). Dit moet niet worden beschouwd als "toegang tot informatie die reeds in het eindapparaat is opgeslagen". Ons legitiem belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO vloeit voort uit het feit dat wij een veilige werking van de website willen verzekeren en eventuele aanvallen willen detecteren.

 

3. Contactformulier en verzoek per e-mail

Doel van de verwerking
Wanneer u ons contactformulier gebruikt, verzamelen en bewaren wij de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het verstrekken van een telefoonnummer voor terugbellen is facultatief. Als u ons per e-mail een contactverzoek stuurt, verzamelen en bewaren wij het e-mailadres en de gegevens in de e-mail.
Via de website van Teckentrup kunt u gratis inlichtingen inwinnen over garagedeuren, deuren en industriedeuren. Om dit te doen, moet u uw contactgegevens in ons contactformulier invullen. Om u een passend aanbod voor uw aanvraag te kunnen doen, dient u ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Met uw toestemming worden deze gegevens naar plaats geselecteerd en voor verdere verwerking aan onze Teckentrup vakhandel ter beschikking gesteld. Een gespecialiseerde partner zal u een offerte sturen op basis van uw verzoek. Wij houden ons aan het beginsel van gegevensvermijding en gegevensbesparing. Dit betekent dat wij zo weinig mogelijk persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. In principe geven wij alleen gegevens door aan bedrijven als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar marketing@teckentrup.biz.
De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 a) DSGVO, aangezien u bij het gebruik van het formulier en het verzenden van een e-mail instemt met de bovengenoemde verwerking van uw gegevens. Daarnaast vloeit de rechtsgrondslag ook voort uit artikel 6, lid 1, onder b), aangezien de opslag van de gegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een precontractuele of eventueel latere contractuele relatie.
De gegevens worden gewist wanneer het doel van de opslag niet langer van toepassing is, d.w.z. na beantwoording van uw e-mail-/contactformulieraanvraag of wanneer de kwestie in verband met de aanvraag definitief is opgelost, maar uiterlijk na één jaar.
U hebt het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming plaatsvindt.
U hebt het recht op informatie en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Meer informatie vindt u onder "Rechten van de betrokkene" en "Herroepingsrecht".

 

4. Registratie voor TEO (Teckentrup Einfach Online)

Doel van de verwerking
Onze website biedt een extranet voor zakenpartners (TEO Teckentrup Simply Online), een webshop, configuratoren en een offertetool, alsmede learning management software ("Teckentrup Campus") voor het boeken van seminars. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet u in sommige gevallen een gebruikersaccount aanmaken. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount en het daaropvolgende gebruik, verwerken wij:

 • Informatie (zoals uw naam en gebruikersnaam en e-mailadres) die u tijdens de registratie verstrekt
 • Informatie bij het inloggen op de gebruikersaccount (bv. login- en wachtwoordgegevens)

Afhankelijk van het soort dienst dat u hebt gekozen, kan meer informatie nodig zijn, bijvoorbeeld uw klantnummer. De informatie die nodig is voor het verlenen van de dienst is dienovereenkomstig gemarkeerd. Alle andere informatie wordt vrijwillig verstrekt.
Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uzelf identificeren bij het inloggen
 • Het leveren van de diensten en informatie die via de website worden aangeboden of die u aanvraagt
 • Uw gebruikersaccount beheren
 • Communicatie met u
 • Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.
 • De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.
 • Teckentrup Campus:
  - Gebruikers kunnen zich inschrijven, uitschrijven of omboeken voor seminars, e-learning consumeren, hun eigen certificaten bekijken, downloaden en afdrukken, hun eigen testresultaten bekijken en feedback geven over evenementen.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw registratie voor ons TEO-portaal (Teckentrup Einfach Online) voor zakenpartners.
Tenzij uitzonderingen gelden binnen de hieronder genoemde diensten, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u uw gebruikersaccount gebruikt. Na het verwijderen van uw account worden uw persoonlijke gegevens binnen 6 maanden verwijderd. Wettelijke bewaarplichten of de noodzaak van uw persoonsgegevens voor juridische stappen wegens wangedrag bij het gebruik van diensten of betalingsproblemen kunnen betekenen dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren. In een dergelijk geval zullen wij u daarvan in kennis stellen.
U hebt het recht op informatie en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Meer informatie vindt u onder "Rechten van de betrokkene" en "Herroepingsrecht".

 

5. Nieuwsbrief

Doel van de verwerking
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig. De inschrijving voor de nieuwsbrief vindt plaats volgens de dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarmee u uw registratie moet bevestigen. Deze procedure voorkomt dat onbevoegden zich met uw e-mailadres kunnen registreren. Uw inschrijving voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd (opslag van het tijdstip van inschrijving en bevestiging en het IP-adres). Met behulp van de registratie kan worden aangetoond dat het registratieproces in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften.
Wij gebruiken de diensten van Pardot om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Pardot is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Pardot Marketing Automation System is een speciale software voor het registreren en evalueren van de bewegingsprofielen van websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend namens ons en in overeenstemming met onze instructies. Wij hebben ervoor gezorgd dat Pardot LLC voldoet aan de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming via een individuele overeenkomst met Pardot LLC. Wij wijzen erop dat het Pardot Marketing Automation System gebruik maakt van zogenaamde "cookies", die op de computer van de betreffende websitebezoeker worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. U kunt het opslaan van deze cookies te allen tijde verhinderen door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het blokkeren van deze cookies kan echter leiden tot beperkingen in de functies en de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod. Voor nieuwsbrieven van het TEO-platform gebruiken wij een Typo3-oplossing, de functionaliteiten zijn identiek.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres (en optioneel uw voor- en achternaam ten behoeve van een persoonlijk adres) en het gebruik daarvan voor het verzenden
van de nieuwsbrief met bijbehorende prestatiemeting op elk gewenst moment intrekken. Aan het eind van elke nieuwsbrief vindt u een link om uw abonnement op te zeggen. Om in het geval van een uitgeschreven e-mailadres de eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen, kunnen wij het e-mailadres tot 2 jaar bewaren alvorens het te wissen.

Rechtsgrondslag voor het versturen van nieuwsbrieven en de bijbehorende prestatiemeting: Dit gebeurt op basis van de toestemming van de ontvangers conform Art. 6 para. 1 p. 1 a) DSGVO, Art. 7 DSGVO samen met § 7 para. 2 nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming conform § 7 para. 3 UWG. Evenals art. 6, lid 1, p. 1, onder f): Ons rechtmatig belang bij het meten van succes vloeit voort uit het herkennen van de leesgewoonten van onze gebruikers op basis van de openingen van de nieuwsbrieven, de openingstijden en de aangeklikte links, om op basis daarvan op interesses gebaseerde en nuttige inhoud te kunnen creëren en hun toe te zenden. De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van onze server of, indien wij een beroep doen op een verzenddienstverlener, van diens server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst, om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

De rechtsgrondslag voor de registratie is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit het feit dat wij een veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem gebruiken dat nuttig is voor het verzenden en beschermen van de persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees. Bovendien kunnen we zo de toestemming bewijzen.

 

6. Online aanvragen / beheer van aanvragers

Doel en rechtsgrondslag van de verwerkingIn het kader van uw sollicitatie verwerken wij de door u verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden op basis van de volgende grondslagen:

 • Beoordelingsmogelijkheden voor de selectie en aanwerving van nieuwe werknemers: § 26 lid 1 zin 1 BDSG
 • Overweging voor volgende vacatures: Art. 6 lid 1 sub a DSGVO, § 26 lid 2 BDSG
 • In geval van toestemming: Art. 6, lid 1, onder a), juncto § 26, lid 2, BDSG, art. 7 DSGVO
 • In het geval van een rechtmatig belang, zoals bescherming tegen vorderingen tot het doen staken van inbreuken of tot schadevergoeding (bv. op grond van de AGG): art. 6, lid 1, onder f), DSGVO
 • Voor de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van een arbeidsverhouding: § 26 lid 1 BDSG, art. 6 lid 1 lit. b, c DSGVO

Toegang tot uw persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens binnen onze onderneming alleen door aan die gebieden en personen die deze nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om onze legitieme belangen te behartigen. Voor het overige worden gegevens alleen doorgegeven aan ontvangers buiten het bedrijf als dit wettelijk is toegestaan of vereist, als de doorgifte noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of als wij uw toestemming hebben. Daarnaast hebben wij opdracht gegeven aan externe dienstverleners (zogenaamde orderverwerkers, zie art. 28 DSGVO). Enerzijds voor de organisatie van de inkomende sollicitaties, anderzijds voor de uitvoering van sollicitatietests voor bepaalde groepen sollicitanten. Deze dienstverleners worden zorgvuldig door ons gescreend en geselecteerd. Met elke verwerker sluiten wij een overeenkomst, die waarborgt dat de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze instructies worden verwerkt en dat het beschermingsniveau overeenstemt met het onze.

Opslag van uw gegevens
Uw gegevens worden slechts bewaard totdat aan het contractuele doel is voldaan of totdat de wettelijke bewaartermijnen dit vereisen.

 • In geval van een verbintenis: opslag van uw gegevens in het kader van de arbeidsverhouding
 • In geval van annulering: opslag tot 6 maanden

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor doeleinden waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt.
Bij het gebruik van videoconferentiesystemen als onderdeel van online sollicitatievergaderingen maken wij gebruik van dienstverleners in het kader van de gegevensverwerking in opdracht. Zie het afzonderlijke punt "8. Onlinevergaderingen, telefonische conferenties, webinars en online sollicitatiegesprekken" in onze verplichte informatie over gegevensbescherming. U hebt het recht op informatie en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Meer informatie vindt u onder "Rechten van de betrokkene" en "Herroepingsrecht".

 

7. Enquêtes

Doel van de verwerking
Voor tijdgebonden enquêtes op onze website gebruiken we "LimeSurvey", een dienst van LimeSurvey GmbH, Umfragedienste & Beratung, Papenreye 63, 22453 Hamburg, Duitsland (hierna "LimeSurvey" genoemd). De tool wordt geïnstalleerd en gehost op onze eigen servers in Duitsland, gegevens worden niet doorgegeven aan derden. We gebruiken LimeSurvey voor het uitvoeren van online enquêtes om statistische waarden te verzamelen, zoals algemene klanttevredenheid.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 (f) DSGVO. Ons legitieme belang vloeit voort uit het feit dat we aanpassingen maken voor optimalisatie- en marketingdoeleinden op basis van de statistische analyse van gebruikersgedrag.

 

8. Cookies

Doel van de verwerking
Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw internetbrowser (bijv. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari enz.) of door deze op uw computer (d.w.z. uw besturingssysteem) wanneer u onze site bezoekt. Met behulp van de cookies, die een bepaalde tekenreeks bevatten, herkent onze website uw internetbrowser wanneer u deze opnieuw oproept. Wij gebruiken onze eigen cookies, zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om het gebruik van de website te verbeteren en de presentatie van de inhoud voor u te optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor onze eigen cookies is Art. 6 para. 1 p. 1 f). Ons rechtmatig belang vloeit voort uit het feit dat wij het oproepen van de pagina voor u slechts vergemakkelijken met de voornoemde cookies, daarbij geen trackinggegevens verzamelen en er dus geen sprake is van een inbreuk op uw persoonlijke rechten en fundamentele vrijheden.

U kunt de acceptatie van cookies in uw webbrowser uitsluiten. Dit kan echter afbreuk doen aan de functionaliteit van de website.
Deze cookies zijn slechts geldig voor de duur van uw browsersessie en worden verwijderd wanneer u uw bezoek aan onze site beëindigt.
Wij gebruiken cookies van de volgende derde partij aanbieders:

9. Google Maps

Type en omvang van de verwerking
Wij gebruiken de kaartendienst Google Maps om een routebeschrijving op te stellen. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited, die een kaart op onze website weergeeft.
Wanneer u deze inhoud op onze website opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Google Maps in stand te houden.

Doel en rechtsgrondslag
Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op onze legitieme belangen volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO, d.w.z. ons belang om het voor u gemakkelijker te maken de op de website vermelde locaties te vinden.

Opslagperiode
De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Maps: policies.google.com/privacy.

 

10. Google Tag Manager

Type en omvang van de verwerking
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt voor het beheer van websitetags via een interface en stelt ons in staat de precieze integratie van diensten op onze website te controleren. Hierdoor kunnen wij op flexibele wijze aanvullende diensten integreren om de toegang van gebruikers tot onze website te evalueren.

Doel en rechtsgrondslag
Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij het optimaliseren van onze diensten in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.

Opslagperiode
De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

11. Matomo

Doel van de verwerking
Op deze website wordt de webanalysedienst Matomo (Piwik) gebruikt. Hiervoor worden geen tracking cookies gebruikt. Als u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van deze gegevens van uw bezoek, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan door hieronder te klikken. In dat geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie in je browser opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Voor dit doel wordt ook een sessiecookie geplaatst wanneer je deze subpagina bezoekt om de opt-out te beheren. Houd er rekening mee dat het volledig verwijderen van je cookies betekent dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door jou opnieuw moet worden geactiveerd. 

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 (f) GDPR. Ons legitieme belang vloeit voort uit het feit dat we aanpassingen maken voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en voor beveiliging op basis van de statistische analyse van gebruikersgedrag.

 

12. Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Soort en omvang van de verwerking

Hotjar is een instrument dat wordt gebruikt om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we onder meer uw muisbewegingen, scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang je met de muisaanwijzer op een bepaalde plek bent gebleven. Uit deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heat maps, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website bij voorkeur door de websitebezoeker worden bekeken. Bovendien kunnen wij bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u die hebt verlaten. Wij kunnen ook bepalen op welk punt u uw gegevens in een contactformulier hebt achtergelaten (zogenaamde conversietrechters). Bovendien kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren. Hotjar gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om het gebruikersgedrag te analyseren (bv. cookies of het gebruik van device fingerprinting).

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, uw toestemming die u hier als volgt kunt intrekken. De websitebeheerder heeft er belang bij het gedrag van de gebruikers te analyseren om zowel zijn reclameaanbod als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Hotjar deactiveren

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out. Let op: het deactiveren van Hotjar moet voor elke browser of eindtoestel afzonderlijk worden gedaan. Voor meer informatie over Hotjar en de gegevens die het verzamelt, zie het privacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract voor orderverwerking

Wij hebben met Hotjar een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met het oog op de toepassing van de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

13. YouTube Nocookie

Soort en omvang van de verwerking
Wij hebben YouTube NoCookie op onze website geïntegreerd. YouTube NoCookie is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, deze kunnen delen via het internet en gedetailleerde statistieken kunnen ontvangen. YouTube NoCookie stelt ons in staat om inhoud van het platform te integreren in onze website.
YouTube NoCookie maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen op te stellen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en om rapporten op te stellen. Als een gebruiker geregistreerd is bij YouTube, LLC, kan YouTube NoCookie de afgespeelde video's koppelen aan het profiel.
Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van YouTube, LLC, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven.

Doel en rechtsgrondslag
De dienst wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een platformonafhankelijke levering van inhoud op grond van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.

Opslagperiode
De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor YouTube NoCookie: policies.google.com/privacy

 

14. Analyse door Leadinfo

Doel van de verwerking
Onze website maakt gebruik van de pixelcodetechnologie van Leadinfo B.V., Rotterdam (www.leadinfo.com) om bezoekersgedrag te analyseren. Hierbij wordt het IP-adres van een bezoeker verwerkt. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor het verzamelen van bedrijfsrelevante informatie zoals de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden uitgesloten van verder gebruik (whitelist-procedure). Het IP-adres wordt in geen geval opgeslagen bij Leadinfo. Bij de verwerking van de gegevens is het in ons bijzonder belang om de gegevensbeschermingsrechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Uit de gegevens die wij verzamelen kunnen op geen enkel moment conclusies worden getrokken over een identificeerbare persoon.

Leadinfo B.V. te Rotterdam gebruikt deze informatie om anonieme gebruikersprofielen op te stellen met betrekking tot het gedrag van bezoekers van onze website. De verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f GDPR.Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat wij aanpassingen maken voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en voor veiligheidsdoeleinden op basis van de statistische analyse van gebruikersgedrag en § 25 lid 2 TTDSG (hier echter alleen gegevens zoals browser- of headerinformatie, die onvermijdelijk of als gevolg van (browser)instellingen van het eindapparaat worden doorgegeven bij het oproepen van onze website).Dit moet niet worden beschouwd als "toegang tot informatie die al is opgeslagen op het eindapparaat".

Link voor bezwaar (OPT-OUT)
(Een technisch noodzakelijke cookie wordt ingesteld om u permanent uit te sluiten van tracking door Leadinfo B.V. te Rotterdam op deze website)

Uitsluiten van Leadinfo tracking

 

15. Doorgifte van gegevens aan derde landen

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de geactiveerde IP-
anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Google LLC, waarmee Google Inc. ons bewijst dat het voldoet aan passende en geschikte technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser add-on te downloaden en te installeren.

De voornoemde add-on is mogelijk niet beschikbaar wanneer u onze site bezoekt via browsers van mobiele eindtoestellen. In dit geval (en ook in het algemeen) kunt u daarom als alternatief het gebruik en de verstrekking van gegevens aan Google voorkomen door op deze link www.google.com/settings/ads/plugin te klikken.

Wij wijzen u erop dat dit een zogeheten opt-out-cookie is, dat alleen geldig is voor www.teckentrup.biz en de gebruikte browser. Als u de cookies in uw browsergeschiedenis verwijdert, moet u bij het opnieuw oproepen van onze site opnieuw op de link klikken om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens. Hetzelfde geldt als u de pagina oproept met een andere browser.

De met Google Analytics verzamelde gegevens worden na 14 maanden gewist.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op Google Analytics op support.google.com/analytics/answer/6004245.
U hebt het recht op informatie en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met de rechten van de betrokkene.

Informatie over gegevensbescherming in verband met onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms

Teckentrup GmbH & Co KG heeft bedrijfsaanwezigheden op Facebook, Instagram, Xing en LinkedIn. Aangezien dit deels anders - en zeer terecht - wordt besproken op het gebied van gegevensbescherming, willen wij u hier dienovereenkomstig informeren.

Wij beheren deze aanwezigheden op basis van ons rechtmatig belang om te communiceren met de gebruikers die er actief zijn en om informatie aan te bieden in de netwerken/platforms.
Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan deze belangen.

Aangezien de gegevensverwerking altijd door de aanbieders van de netwerken (meestal voor marktonderzoek en reclamedoeleinden) wordt uitgevoerd en deze verwerking gedeeltelijk buiten het gebied van de Europese Unie plaatsvindt, zijn onze aanwezigheden alleen gericht op de respectieve gebruikers die daar actief zijn en die bewust hebben ingestemd met de gebruiksvoorwaarden van de respectieve aanbieders. In dit verband verbinden de Amerikaanse aanbieders zich ertoe vergelijkbare garanties te bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming als de gegevensbeschermingsnormen van de EU. Bij de overweging en uitvoering houden wij met name rekening met:

 • Geen exclusieve informatie op de sociale netwerken en platforms, maar louter informatie over berichten en evenementen op onze eigen website.
 • Geen reclame en publiciteit voor onze aanwezigheid buiten de respectieve netwerken/platforms - d.w.z. geen expliciete werving van gebruikers die niet hebben ingestemd met de gebruiksvoorwaarden.
 • Geen plug-ins of integratie van scripts van de providers.
 • Regelmatige evaluatie van de aanwezigheden op de sociale netwerken/platforms en risicobeoordelingen.

De bijbehorende informatie over gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsverklaringen vindt u hieronder:

Facebook:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Moedermaatschappij: Meta Platforms, Inc.,1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-out optie: / Advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebook-pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Privacyverklaringen voor Facebookpagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out optie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Xing:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland
Privacybeleid: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


Instagram:
Meta Platforms Ireland Limited, , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Moedermaatschappij: Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875


Pinterest
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 75
Opt-out optie: https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN