Vaše práva jako subjektu údajů

V následujícím textu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje to jsou všechny údaje, které Vás identifikují nebo činí identifikovatelným jako fyzickou (dále jen „subjekt údajů“), například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo chování uživatele) shromažďujeme během vaší návštěvy na našem webu a jak jsou využívány. Subjekty údajů jsou návštěvníci naší webové stránky a uživatelé naší online nabídky.

Práva subjektu údajů
Podle článku 15 GDPR máte právo dostávat informace o vašich uložených osobních údajích, včetně všech příjemců a plánované době, po kterou budou uloženy. Pokud jsou zpracovávány nepřesné osobní údaje, máte právo na opravu v souladu s čl. 16 GDPR. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

Pokud chcete, aby byly údaje vymazány, ale stále existuje naše zákonná povinnost je ukládat, bude přístup k vašim údajům omezen (zablokován). Totéž platí pro námitku. Můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů, je-li to na naší straně i na straně příjemce technicky možné.

V případě dotazů ohledně ochrany údajů neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů na datenschutz@teckentrup.biz.

Právní základ
Právní základy našeho zpracování údajů jsou podle čl. 13 GDPR následující:

 • Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR pro zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.
 • Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy se subjektem údajů, jakož i pro provádění odpovídajících předsmluvních opatření.
 • Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, kterou máme v souladu s příslušným použitelným právem EU nebo příslušným použitelným právem země, ve které je GPPR zcela nebo částečně použitelné.
 • Čl. 6 odst. 1 bod 1  písm. f) GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo třetích osob, pokud nepřevládají základní práva a svobody a dále zájmy subjektu údajů. Oprávněnými zájmy jsou zejména naše provozně ekonomické zájmy, abychom mohli provozovat naši webovou stránku, bezpečnost informací, vymáhání vlastních právních nároků a soulad s dalšími právními ustanoveními.

Za tímto účelem používáme poskytovatele služeb, kteří se v rámci poskytování služeb zvlášť zavázali k zachování důvěrnosti a ochraně údajů. Úřadům budou údaje předány pouze v případě existence nadřazených právních předpisů.  

Právo na odvolání souhlasu
Poskytnutý souhlas můžete odvolat s účinností do budoucna podle čl. 7 GDPR.

Účely zpracování
Obecně: Představení společnosti, poskytování služeb a/nebo prodej výrobků, jakož i komunikace přes Internet. Účelem zpracování dat na této webové stránce je poskytovat informace o produktech a službách naší společnosti a v případě potřeby zpracovávat požadavky s možností, aby uživatel mohl cíleně navázat kontakt s kontaktní osobou ve společnosti.

Zabezpečení/šifrování dat
Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tato stránka šifrování pomocí protokolu SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámečku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování pomocí protokolu SSL nebo TLS, nemohou třetí strany přečíst údaje, které nám předáváte.

 

Zde naleznete informace o zpracování údajů na naší internetové stránce

1. Všeobecné

Účel zpracování
Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, použijeme je k zodpovězení vašich požadavků, k poradenství a zpracování smluv, které jsme s vámi uzavřeli, a k technické správě. Vaše osobní údaje budou sděleny nebo jinak předány třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy, pro účely fakturace nebo pokud jste k tomu předem udělili svůj souhlas. Máte právo poskytnutý souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna (viz právo na odvolání).

Právní základ pro shromažďování, zpracování a předávání údajů v souvislosti se splněním smlouvy je dán čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

K výmazu těchto údajů dojde po uplynutí zákonné doby uchovávání. Pokud se na nás nevztahují žádné zákonné povinnosti uchovávání, dojde k výmazu dat po zániku účelu. Máte právo kdykoliv požadovat informace a vznést námitky v souvislosti s Vašimi údaji, které uchováváme.  Další informace naleznete v odstavcích „Práva subjektů údajů“ a „Právo na odvolání“

 

2. Sběr dat na serveru

Účel zpracování
Při návštěvě naší stránky se automaticky ukládají nejrůznější statiky serveru, které Váš prohlížeč předává serveru našeho poskytovatele: mimo jiné IP adresa vašeho zařízení, datum a čas přístupu, název a URL vyhledaných souborů, webová stránka, ze které jste navštívili nebo byli přesměrováni na naši stránku (URL referer), použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho zařízení a jméno vašeho poskytovatele.

Uvedené údaje zpracováváme za účelem bezproblémového navázání spojení a zabezpečení systému. Tyto údaje nebudou sloučeny s jinými datovým zdroji. IP adresa je anonymizována. Údaje o připojování budou automaticky smazány, obvykle po maximálně po 14 dnech. Pokud bude webová stránka zneužita, budou přihlašovací údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely dokazování, uchována, dokud nebude záležitost objasněna.  

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a § 25 odst. 2 TTDSG (v tomto případě se však jedná pouze o údaje, jako jsou informace o prohlížeči nebo hlavičce, které jsou přenášeny nevyhnutelně nebo v důsledku nastavení (prohlížeče) koncového zařízení při vyvolání našich webových stránek). To nelze považovat za "přístup k informacím, které jsou již uloženy v koncovém zařízení". Náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO vyplývá z toho, že chceme zajistit bezpečný provoz webových stránek a odhalit případné útoky.

 

3. Kontaktní formulář a žádost prostřednictvím e-mailu

Účel zpracování
V případě použití našeho kontaktního formuláře shromažďujeme a ukládáme jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem zodpovězení Vašeho požadavku. Uvedení telefonního čísla pro zpětný kontakt je dobrovolné. Pokud nám zašlete žádost o kontakt e-mailem, shromáždíme a uložíme e-mailovou adresu a údaje obsažené v e-mailu.

Na webových stránkách Teckentrup můžete zadat bezplatnou poptávku na garážová vrata, dveře a průmyslová vrata.  Za tímto účelem musíte zadat do našeho kontaktního formuláře své kontaktní údaje. Abychom Vám mohli na vaši poptávku předložit vhodnou nabídku, musíte nám sdělit své osobní údaje. S vaším souhlasem budou tyto údaje tříděny na základě lokality a poskytnuty k dispozici našim prodejcům Teckentrup k dalšímu zpracování. Specializovaný prodejce vám potom k vaší poptávce zašle nabídku.  
Dodržujeme zásadu vyhýbání se údajům a datové ekonomiky. To znamená, že shromažďujeme, zpracováváme a používáme co nejméně osobních údajů. V zásadě předáváme údaje společnostem, pouze pokud jste nám k tomu poskytli souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing@teckentrup.biz

Právní základ je dán čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR, neboť při používání formuláře a zasláním e-mailu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Právní základ vyplývá také z čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b), neboť uložení údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

K výmazu dat dojde po zániku účelu uchovávání, tj. po zodpovězení vaší e-mailové poptávky resp. poptávky zaslané na kontaktním formuláři nebo po konečném vyjasnění vašeho požadavku, nejpozději však po jednom roce.

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu poskytnutém před jeho odvoláním.

Máte právo na informaci a právo vznést námitku proti údajům, které jsme uložili. Další informace najde v odstavcích „Práva subjektů údajů“ a „Právo na odvolání“.   

 

4. Platforma TEO (Teckentrup Einfach Online)

Účel zpracování

Díky TEO - "Teckentrup jednoduše online" nabízí naše webové stránky online platformu pro širokou škálu aplikací. Lze například konfigurovat produkty, rezervovat semináře, objednávat reklamní materiály, přijímat dotazy a stahovat informace. Abyste mohli tyto služby využívat, musíte se zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet. Když si vytvoříte uživatelský účet a následně jej používáte, zpracováváme

 • Informace (jako je vaše jméno a uživatelské jméno a e-mailová adresa a telefonní číslo) poskytnuté při registraci.
 • Informace při přihlašování k uživatelskému účtu (např. přihlašovací údaje a heslo).

V závislosti na typu služby, kterou jste si vybrali, mohou být vyžadovány další informace, například vaše zákaznické číslo a adresa. Informace potřebné pro poskytnutí služby jsou odpovídajícím způsobem označeny. Všechny ostatní informace jsou poskytovány dobrovolně. Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Identifikace vaší osoby při přihlašování
 • Poskytování služeb a informací, které jsou nabízeny prostřednictvím platformy nebo které si vyžádáte.
 • Správa vašeho uživatelského účtu
 • Komunikace s vámi
 • V případě důležitých změn, jako jsou změny rozsahu nabídky nebo technicky nezbytné změny, využíváme k tomuto informování e-mailovou adresu zadanou při registraci.
 • E-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.
 • Plnění objednávek reklamních materiálů
  • Při vyřizování objednávek spolupracujeme s různými společnostmi, které jsou zodpovědné za zpracování plateb a logistiku. Dbáme na to, aby naši partneři rovněž dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů. Například předáváme vaše adresní údaje (jméno a adresu) příslušné přepravní společnosti, která doručuje objednané produkty.
 • Konfigurace produktů a příprava nabídek
 • Přijímání a zpracování poptávek (leadů):
  • V této aplikaci jsou poptávky zveřejňovány formou virtuální burzy a zpřístupňovány registrovaným uživatelům. Tito uživatelé pak mohou vybrat poptávku a předložit nabídku.
 • Rezervace seminářů (v areálu školy)
  • Uživatelé se mohou registrovat na semináře, rušit je nebo je přeobjednávat, konzumovat e-learning, prohlížet si, stahovat a tisknout vlastní certifikáty, prohlížet si výsledky vlastních testů a poskytovat zpětnou vazbu k akcím.

Při nabízení služeb prostřednictvím TEO spolupracujeme s různými poskytovateli služeb, například s poskytovateli IT služeb, a ukládáme údaje do systému řízení vztahů se zákazníky (CRM). Jedná se o společnosti, které zpracovávají údaje naším jménem. Uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování objednávek a údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny. Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů, které zpracovávají poskytovatelé služeb.

Pseudonymizované údaje můžeme také použít pro obchodní vyhodnocení, například pro analýzu umístění zákazníků a chování dodavatelů v určitých regionech.

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Informace požadované jako povinné pole při registraci jsou nutné pro splnění nebo zahájení smlouvy s námi na určité služby.

Máme oprávněný zájem na používání systému CRM, jakož i na obchodní analýze podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud v rámci níže uvedených služeb neplatí výjimky, budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou budete používat svůj uživatelský účet v TEO. Po vymazání vašeho účtu budou vaše osobní údaje vymazány do 6 měsíců. Zákonné povinnosti uchovávání nebo nutnost uchovávat vaše osobní údaje pro právní kroky z důvodu nesprávného používání služeb nebo problémů s platbami mohou vést k tomu, že vaše osobní údaje budeme uchovávat déle. V takovém případě vás o tom budeme informovat.

Máte právo kdykoli získat přístup ke svým údajům, které uchováváme, a vznést proti nim námitku. Další informace naleznete v části "Práva subjektů údajů" a "Právo na zrušení

 

5. Newsletter

Účel zpracování
Pokud hodláte odebírat náš newsletter nabízený na webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu. Registrace k odběru newsletteru probíhá v rámci postupu dvojitého přihlášení Doube-Opt-In. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, kterým musíte potvrdit svoji registraci. Díky tomuto postupu je vyloučeno, aby se pomocí vaší e-mailové adresy přihlásila neoprávněná osoba. Vaše registrace k odběru je protokolována (uložení času přihlášení a potvrzení a vaše IP-adresa). Pomocí protokolování lze prokázat, že registrační proces proběhl v souladu s právními požadavky.

K zasílání newsletterů používáme služby společnosti Pardot. Poskytovatelem je Salesforce.com, Inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. Pardot je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Pardot Marketing Automation System je speciální software pro shromažďování a vyhodnocení profilů pohybu návštěvníků webových stránek. Pokud společnost Pardot LLC zpracovává osobní údaje, probíhá zpracování výhradně naším jménem a podle našich pokynů. Zajistili jsme soulad se směrnicí EU o ochraně údajů společností Pardot LLC na základě individuální dohody se společností Pardot LLC. Upozorňujeme, že Pardot Marketing Automation System používá tzv. „cookies“, které se ukládají do počítače příslušného návštěvníka webové stránky a umožňují analýzu jeho návštěv. Ukládání těchto souborů cookie můžete kdykoli zabránit provedením příslušných nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Blokováním těchto cookies však může dojít k omezení ve funkcích a uživatelské přívětivosti naší nabídky.

Pro newslettery z platformy TEO používáme řešení Typo3, funkce jsou identické.

Svůj souhlas s uložením vaší e-mailové adresy (a případně vašeho jména a příjmení pro účely osobního kontaktu) a jejího použití k zasílání newsletteru s přidruženým měřením úspěchu můžete kdykoli odvolat. Odkaz na zrušení je k dispozici na konci každého newsletteru. Abychom mohli prokázat dřívější poskytnutí souhlasu pro odhlášenou e-mailovou adresou, může se stát, že ji uložíme až 2 roky, než ji smažeme.

Právní základ pro zasílání newsletteru a související měření úspěchu:
Zasílání probíhá na základě souhlasu příjemce podle čl. 6 odst.1 bod 1 písm. a) GDPR, čl. 7 GDPR spolu s § 7 odst. 2 č. 3 Zákona na ochranu proti nekalé hospodářské soutěži (dále jen UWG) resp. na základě zákonného povolení podle § 7 odst. 3 UWG.
Stejně jako čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f): Náš oprávněný zájem na měření úspěchu vyplývá z rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů na základě otevření newsletteru, doby otevření a kliknutí na odkazy, aby bylo možné vytvořit a odeslat užitečný obsah reflektující zájmy uživatelů.

Newslettery obsahují takzvaný „web beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření newsletteru nebo, pokud používáme poskytovatele zasílatelských služeb, tak z jeho serveru. V rámci tohoto načítání se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a čas načtení.
 
Tyto informace se používají k technickému zdokonalení služeb založených na technických datech nebo cílových skupinách a jejich chování při čtení na základě jejich míst při načítání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Statistické průzkumy také zahrnují určení, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevřeny a na které odkazy se kliká. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům zpravodaje. Naším cílem ani cílem poskytovatele zasílatelských služeb, je-li využíván, není však sledování jednotlivých uživatelů. Hodnocení nám slouží mnohem více k tomu, abychom rozpoznali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobili jim náš obsah nebo zaslali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Právní základ protokolování je dán čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z toho, že používáme bezpečný a uživatelsky přívětivý systém pro newletter, který je užitečný pro zasílání a chrání osobní údaje odběratelů newsletteru. Umožňuje nám také poskytnout důkaz o souhlasu.

 

6. Online žádosti o přijetí/správa žádostí

Účel a právní základ zpracování
Údaje, které jste poskytli v rámci své žádosti, zpracováváme pro následující účely na následujícím základě:

 • Hodnocení pro výběr a nábor nových zaměstnanců: § 26 odst. 1 bod 1 Spolkového zákona o ochraně údajů (dále jen BDSG).
 • Zohlednění v případě pozdějších volných míst čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, § 26 odst. 2 BDSG
 • V případě souhlasu: čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 odst. 2 BDGS, čl. 7 GDPR
 • V případě oprávněného zájmu, jako je ochrana před soudním příkazem nebo nároky na náhradu škody, např. na základě Obecného zákona o rovném zacházení (dále jen AGG): čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Za účelem založení, provedení nebo ukončení pracovního poměru: § 26 odst. 1 BDSG, čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR

Přístup k vašim osobním údajům
Vaše osobní údaje v rámci naší společnosti předáváme pouze výhradně úsekům a osobám, které je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností nebo k provádění našich oprávněných zájmů. Předání příjemcům mimo společnost se jinak uskuteční pouze v případě, že to zákonná ustanovení umožňují nebo vyžadují, pokud je předání nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pokud máme váš souhlas. Rovněž jsme pověřili externí poskytovatele služeb (tzv. zpracovatele, viz čl. 28 GDPR).  Na jedné straně správou příchozích žádostí, na druhé straně prováděním testování určitých skupin uchazečů. Tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a prověřujeme. S každým zpracovatelem uzavíráme odpovídající smlouvu, která zaručuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu našich pokynů a jejich úroveň ochrany odpovídá té naší.


Ukládání vašich údajů

Vaše údaje budou uloženy pouze do doby, než bude splněn smluvní účel nebo uplyne zákonná lhůta uchovávání.

 • V případě přijetí: uložení vašich údajů v kontextu pracovního poměru
 • V případě nepřijetí: uložení max. 6 měsíců

Pokud jste nám poskytli souhlas k účelům, na něž se nevztahuje zákonná doba uchovávání, budeme vaše údaje uchovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Při využívání videokonferenčních systémů v rámci online přijímacích rozhovorů využíváme poskytovatele služeb v souvislosti se zpracováním údajů. V této souvislosti vezměte na vědomí samostatný bod „8. Online schůzky, konferenční rozhovory, webináře a online přijímací pohovory“ v našich Informacích o ochraně údajů.


Máte právo kdykoliv požadovat informace a vznést námitky v souvislosti s vašimi údaji, které jsme uložili. Další informace naleznete v odstavcích „Práva subjektů údajů“ a „Právo na námitku“.

 

7. Cookies

Účel zpracování
Tato stránka používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se při návštěvě našich stránek ukládají do vašeho internetového prohlížeče (např. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari atd.) nebo do vašeho počítače (tj. vašeho operačního systému). S pomocí cookies, které obsahují určitý řetězec znaků, naše webová stránka rozpozná váš internetový prohlížeč, poté co ji znovu navštívíte. Používáme vlastní soubory cookie, tzv. relační soubory cookie. Ty slouží ke zlepšení používání webové stránky a k optimalizaci vám určeného obsahu.

Právní základ našich vlastních cookies je dán čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f). Náš oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že výše uvedené soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám usnadnili přístup na stránku, při tom neshromažďujeme žádné údaje o sledování, a proto nedochází k žádnému zásahu do vašich osobních práv a základních svobod.

Ve svém webovém prohlížeči můžete zakázat příjem souborů cookies. To však může vést ke zhoršení funkčnosti.

Tyto soubory cookie jsou platné pouze po dobu trvání relace vašeho prohlížeče a jsou odstraněny, jakmile opustíte naše stránky.

Používáme cookies od následujících poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami:

8. Google Analytics

Druh a rozsah zpracování
Používáme Google Analytics od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako analytickou službu pro statistické vyhodnocení naší online nabídky. Patří sem například počet návštěv naší online nabídky, navštívené podstránky a doba, kterou zde návštěvníci stráví. Google Analytics používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k hodnocení chování uživatelů a rozpoznávání uživatelů. Tyto informace se používají mimo jiné k sestavování zpráv o aktivitě na webu.

Účel a právní základ
Údaje zpracováváme pomocí Google Analytics za účelem optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uchovávání
Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je stanovena společností Google Ireland Limited. Další informace najdete v prohlášení o ochraně údajů pro Google Analytics: https://policies.google.com/privacy..

 

9. Google Maps

Druh a rozsah zpracování
K popisům cesty pro řidiče používáme mapovou službu Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, která na naší webové stránce zobrazuje mapu.

Když získáte přístup k tomuto obsahu na našich webových stránkách, vytvoříte připojení k serverům Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, přičemž dojde k přenosu vaší IP adresy a případně dat prohlížeče a vašeho uživatelského agenta. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Map Google.

Účel a právní základ
Google Maps se používají na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. na základě našeho zájmu usnadnit vám přístup na místa uvedená na webových stránkách.

Doba uchovávání
Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je stanovena společností Google Ireland Limited. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Maps: https://policies.google.com/privacy

 

10. Google Tag Manager

Druh a rozsah zpracování
Používáme správce značek (dále jen GTM) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. GTM se používá ke správě značek webových stránek prostřednictvím rozhraní a umožňuje nám řídit přesnou integraci služeb na našem webu. To nám umožňuje pružně začlenit další služby, abychom mohli vyhodnotit přístupy uživatelů na naši webovou stránku.

Účel a právní základ
Používání GTM probíhá na základě našich oprávněných zájmů, tj. zájmu na optimalizaci našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uchovávání
Konkrétní dobu uchovávání zpracovaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností   Google Ireland Limited. Další informace najdete v prohlášení o ochraně údajů pro GTM: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

11. Hotjar

Tyto webové stránky používají službu Hotjar. Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: https://www.hotjar.com)

Typ a rozsah zpracování

Hotjar je nástroj používaný k analýze chování uživatelů na těchto webových stránkách. Služba Hotjar nám umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myši, posouvání a kliknutí. Aplikace Hotjar také dokáže určit, jak dlouho jste na určitém místě zůstali s ukazatelem myši. Na základě těchto informací vytváří Hotjar takzvané tepelné mapy, které lze použít k určení, které oblasti webových stránek si návštěvník prohlíží přednostně. Dále můžeme zjistit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, v jakém okamžiku jste opustili zadání v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře). Kromě toho lze službu Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídky webových stránek provozovatele. Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo použití otisků zařízení).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, tedy na vašem souhlasu, který zde můžete odvolat následujícím způsobem. Provozovatel webových stránek má zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat svou reklamní nabídku i svou reklamu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Deaktivace aplikace Hotjar

Pokud chcete deaktivovat shromažďování údajů službou Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out. Upozorňujeme, že deaktivaci aplikace Hotjar je třeba provést pro každý prohlížeč nebo koncové zařízení zvlášť. Další informace o službě Hotjar a údajích, které shromažďuje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar na tomto odkazu: https://www.hotjar.com/privacy

Smlouva o zpracování objednávky

Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek za účelem implementace přísných evropských předpisů o ochraně osobních údajů.

 

12. YouTube Nocookie

Druh a rozsah zpracování
Do naší webové stránky jsme integrovali YouTube NoCookie. YouTube NoCookie je součástí videoplatformy YouTube, LLC, na kterou uživatelé mohou nahrávat obsah, sdílet jej přes Internet a přijímat podrobné statistiky. YouTube NoCookie nám umožňuje integrovat obsah platformy do našich webových stránek.

YouTube NoCookie používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k hodnocení chování uživatelů, rozpoznávání uživatelů a vytváření uživatelských profilů. Tyto informace se používají mimo jiné k analýze aktivity poslouchaného obsahu a k vytváření reportů. Pokud je uživatel registrován u YouTube, LLC, může YouTube NoCookie přiřadit přehrávaná videa k profilu.

Při přístupu k tomuto obsahu vytvoříte připojení k serverům YouTube, LLC, čímž dojde k přenosu vaší IP adresy a případně dat prohlížeče, jako je váš User-Agent.

Účel a právní základ
Služba je využívána na základě našich oprávněných zájmů, tj. zájmu na poskytování obsahu nezávislého na platformě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení
Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, neboť je stanovena společností YouTube, LLC. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro YouTube NoCookie: https://policies.google.com/privacy

 

 

13. Přenos údajů do třetích zemí

Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Z důvodu aktivované anonymizace IP na této webové stránce bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude odeslána pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Uzavřeli jsme dohodu o zpracování objednávek se společností Google LLC, se kterou společnost Google Inc. prokazuje soulad s příslušnými a vhodnými technickými a organizačními opatřeními na ochranu vašich osobních údajů.

Námitka a výmaz:
Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následující odkazu Browser-Add-on.

Výše uvedený doplněk nemusí být k dispozici, když navštívíte naši webovou stánku pomocí prohlížeče mobilních zařízení. V tomto případě (stejně jako obecně) můžete alternativně zabránit použití a přenosu údajů společnosti Google kliknutím na tento odkaz https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o takzvaný opt-out cookie, který je platný pouze pro www.teckentrup.biz a pro právě použitý prohlížeč. Pokud vymažete soubory cookie z historie prohlížeče, budete muset při příští návštěvě naší webové stránky znovu kliknout na odkaz, abyste mohli vznést námitku proti použití údajů. Totéž platí, pokud stránku navštívíte s jiným prohlížečem.

Údaje shromážděné pomocí Google Analytics budou po 14 měsících smazány.

Další informace o ochraně údajů najdete na Google Analytics na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Máte právo na informace a námitky proti vašim uloženým informacím kdykoli

Námitka a výmaz
Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google pomocí doplňku prohlížeče Browser-Add-on dostupného pod následujícím odkazem.

Výše uvedený doplněk nemusí být k dispozici, když vstoupíte na náš web pomocí prohlížeče mobilních zařízení. V tomto případě (stejně jako obecně) můžete alternativně zabránit použití a přenosu údajů do Google kliknutím na tento odkaz https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o takzvaný opt-out cookie, který je platný pouze pro www.teckentrup.biz a pro každý použitý prohlížeč. Pokud soubory cookie v historii prohlížeče smažete, budete muset při příští návštěvě našeho webu znovu kliknout na odkaz, abyste mohli vznést námitku proti použití údajů. Totéž platí, pokud stránku vyvoláte v jiném prohlížeči.

Údaje shromážděné pomocí Google Analytics budou po 14 měsících smazány.

Další informace o ochraně údajů najdete na Google Analytics na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

V souladu s právy subjektu údajů máte právo kdykoliv požadovat informace a vznést námitky v souvislosti s Vašimi údaji, které jsme uložili. Další informace naleznete v sekcích „Práva subjektů údajů“ a „Právo na námitku“. 

Informace o ochraně údajů v souvislosti s naší prezentací na sociálních sítích a platformách

Teckentrup GmbH & Co KG se jako společnost prezentuje na Facebooku, Instagramu, Xingu a LinkedInu. Jelikož je tato aktivita v oblasti ochrany údajů částečně rozdílně interpretována – a tovelmi oprávněně, rádi bychom Vás odpovídajícím způsobem informovali.

Tyto prezentace provozujeme na základě našeho oprávněného zájmu komunikovat zde s aktivními uživateli a poskytovat informace v sítích/platformách.

Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR) – Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí strany, pokud nepřevládnou zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Jelikož jsou údaje zpracovávány poskytovateli sítí (obvykle pro průzkum trhu a reklamní účely) a toto zpracování probíhá částečně mimo Evropskou unii, je naše prezentace je zaměřena pouze na aktivní uživatele, kteří vědomě souhlasili s podmínkami použití příslušného poskytovatele.

Poskytovatelé v USA se zavazují nabídnout srovnatelné záruky bezpečné úrovně ochrany údajů, jako poskytují předpisy EU o ochraně údajů.

Při zvažování a realizaci zohledňujeme zejména:

 • Žádné exkluzívní informace na sociálních sítích a platformách, ale pouze informace o příspěvcích a akcích na naší vlastní webové stránce.
 • Žádná reklama a oznámení o naší prezentaci mimo příslušné sítě/platformy – tedy žádné výslovné nábory uživatelů, kteří neposkytli souhlas s podmínkami používání.
 • Žádné PlugIns nebo integrace skriptů poskytovatelů.
 • Pravidelné hodnocení prezentace na sociálních sítích/platformách a hodnocení rizik.


Příslušné informace o ochraně údajů a prohlášení o ochraně údajů naleznete na:

Facebook:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
Mateřská společnost: Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Prohlášení o ochraně údajů: https://www.facebook.com/about/privacy
Možnost vznést námitku (Opt-Out) / reklamní sdělení: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Pokyny pro ochranu údajů pro stránky na facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


LinkedIn:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko
Prohlášení o ochraně dat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Možnost vznést námitku (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Xing:
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo
Prohlášení o ochraně údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


Instagram:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko
Mateřská společnost: Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Prohlášení o ochraně údajů: https://help.instagram.com/519522125107875


Pinterest
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Prohlášení o ochraně údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 75
Možnost vznést námitku (Opt-Out): https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

na začátek